om friendly

Friendly
Vi utvecklar produkter och tjänster som vågar utmana och visa vägen mot ett mer socialt och ekonomiskt uthålligt samhälle.

Friendly är en omställningsaktör som arbetar med sociala innovationsprocesser. Syftet är att påskynda en framväxt underifrån av mer uthålliga och vänliga ekonomiska och sociala strukturer. Arbetet är konceptuellt och bedrivs i en samverkande grupp företag, initiativ och projekt.
Vi arbetar med omställning genom social kreativitet. Metodiken utgår från self- empowerment och innebär att vi utvecklar idéer och projekt tillsammans med intressenter som är starkt berörda av rådande strukturomvandling, exempelvis långtidsarbetslösa. Förändrings- och lärprocesserna bedrivs som konstnärligt gestaltade undersökningar och interventioner – i dialog med omvärlden, men också som metod och praktik i vår vardag, där vi bl.a. är leverantörer till arbetsförmedlingen.
I vår inkubator testar vi modeller för hållbart företagande i skarpt läge, genom att vidareutveckla olika Friendlyprojekt till företag.

Vår organisation:

 • Friendly Foundation äger Friendlykonceptet och fungerar som gruppens forskningsavdelning. Härifrån initieras förändrings- och lärprocesser i form av konstnärligt gestaltade undersökningar och interventioner. I dialog med omvärlden, men också som metod och praktik i alla våra verksamheters vardag.
  Så vidgar vi fältet.
 • Friendly Development arbetar med omställning genom social kreativitet. Med self-empowerment som drivkraft utvecklar vi här idéer och projekt, tillsammans med intressenter som är starkt berörda av rådande strukturomvandling, främst långtidsarbetslösa.
 • Friendly Sverige fungerar som en flexibel inkubator där vi vidareutvecklar olika Friendlyprojekt till företag i skarpt läge. Här samordnas också ekonomi, administration och marknadsföring.
 • Kamrer Direkt är Friendlygruppens första avknoppade företag, med en affärsidé som bygger på matchning mellan inlåst administrativ kompetens och nya behov inom tredje sektor och småskaligt näringsliv. Kamrer Direkt specialiserar sig på ekonomihantering inom kultursektorn, för konstnärer såväl som kulturorganisationer.
 • Isolen utvecklar innovativa ekologiska isoleringsprodukter tillverkade av fårull. Projektet har också undersökt marknaden för ekologiskt byggmaterial i Sverige och tas vid årsskiftet 2014-2015 över av en annan organisation i syfte att bli ett självbärande socialt företag.

  Friendly letar själv upp frågor och sammanhang i samhället som behöver omformuleras, omförhandlas eller omstruktureras. Vi utvecklar gärna det arbetet i närkontakt med intresserade individer och organisationer.
  Bakom initiativet står Lars Noväng och Madeleine Tunbjer som arbetar gemensamt som konstnärer & entreprenörer. Vi använder konstnärliga strategier för att skapa nya fält för innovation och entreprenörskap i samhället. Vi vill också inspirera till ett djärvare omställningsarbete.

<<