Vi utvecklar produkter och tjänster som vågar utmana och visa vägen mot ett mer socialt och ekonomiskt uthålligt samhälle.

 
news  

Nedan finner du några exempel på projekt och verksamheter inom Friendlygruppen, både aktuella och tidigare. En blandning av utvecklingsföretag, undersökningar, prototyping, konstprojekt, etc.

>>


Friendly Isolering

Isolenprojektet utvecklade en för Sverige helt ny ekologisk isoleringsprodukt. Projektet drevs i fyra år av Friendly, bl.a. med hjälp av EU-finansiering från Leader. Ett 10-tal personer har varit engagerade i produktutveckling, marknadsföring, ekonomi, administration, insamling av ull m.m.

Tillverkning av fårullsbaserad isolering är ett långsiktigt och smart projekt för hållbar utveckling på Österlen inom fårnäringen, byggsektorn och turistnäringen. Isolen utvecklar ett nytt ekologiskt isoleringsmaterial baserat på fårull. Målet är att etablera en produktionsenhet kombinerad med en besöksanläggning på Österlen. Projektet har haft EU-finansiering och utvecklas i samarbete med berörda kommuner och övriga näringar.

Exempel på vad som gjordes 2010-2014:
– kartläggning av befintlig och framtida fårnäring i Sverige
– inventering av ekologiska byggmaterial och ekobyggen
– utveckling av logistiklösningar för insamling av ull
– marknadsundersökningar
– medieutveckling
– upprättande av administrativ enhet
– affärsutveckling inom social ekonomi

Eftersom projektet tagits över av annan huvudman 2015, är de publika hemsidorna avpublicerade, men finns tillgängliga via Friendlygruppens hemsida. Här kan du läsa mer om IsoLen utveckling (utvecklingsprojektets hemsida):
friendlygruppen.se/isolen
Här hittar du hemsidan där importerad fårullsisolering marknadsfördes
friendlygruppen.se/isolenmarknad
På denna sida finns gott om information om och argument för fårull som isoleringsmaterial, samt en lista på de återförsäljare som representerade IsoLen och som det går bra att vända sig till för den som är intresserad av ekologiska isoleringsmaterial.

>>


Friendly Media & Kommunikation

Friendly avdelning för marknadsföring; grafisk produktion, copy, hemsidor, visualiseringar, kartor, förpackningar etc.
Friendly media står för professionella produkter och tjänster. För internt bruk, men också för marknaden. Välkommen att kontakta oss!

Exempel på mediakollektivets produktion:
– utveckling av kartapplikationer
– hemsidesbyggen
– fotografi och bildredigering
– ljud- och videoinspelningar, redigering
– layout och trycksaksproduktion

Vi som jobbar med media finns på alla platser där Friendlygruppen har verksamhet.

>>


Friendly Support

är Friendlygruppens interna tjänste- och serviceorganisation, som har hand om:

– transportservice
– fastighetsskötsel
– städning och underhåll
– datorservice
– kamratstöd
– försäljning
– inköp och materiel
– snickeri och reparationer
– prototyptillverkning
– insamling / dokumentation
– m.m.

Projektet erbjuder möjligheter att arbeta praktiskt i en verksamhet som också bygger upp nya modeller för att erbjuda servicetjänster på marknaden.

>>


Stolt stadsdel

En Friendly kartläggning av möjligheter att stärka social innovation med målsättningen ett mer hållbart boende i stadsdelen Gamlegården.

I området, som har hög koncentration av immigranter, har de flesta hyresgäster liten eller ingen erfarenhet av svensk bostadskultur.
Stolt stadsdel handlade om att pedagogiskt engagera de boende i skapandet av en hållbar boendemiljö med en funktionsblandning av boende, arbete och rekreation.

Projekt skulle på olika sätt stärka gemenskapen och underlätta en positiv kunskapsöverföring mellan människor, kulturer och generationer. Målsättningen var att stödja framväxten av lokala samhällsentreprenörer och initiativ som kan förvandla ett miljonprogramsområde till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar stadsdel.

Tillsammans med AB Kristianstadsbyggen, som äger och förvaltar det aktuella området, genomfördes 2011 en kartläggningsfas. Projektet avslutades i samband med att Friendly flyttade verksamheten från Kristianstad till Hässleholm.

>>


Kunskapsbryggan

Äldre vet ofta allt om smart hushållning och gamla tiders knep - kunskaper som behövs för en hållbar framtid. Kunskapsbryggan är ett projekt som syftar till att dokumentera äldres kunskap om det som dagens samhälle inte har råd att glömma - hushållning, äldre metoder i lantbruket, historia, hantverk etc etc.

Mors Recept genomfördes 2010-2011 som ett pilotprojekt inom Kunskapsbryggan. Målet var att testa hur man inventerar och ringar in den kunskap som ligger nedärvd i äldre människors receptsamlingar och kunskaper om matlagning. Äldre kvinnor var mästerliga på hållbar utveckling, långt innan vi hörde talas om begreppet. De visste hur man ”hushållade” och deras receptsamlingar beskriver en hälsosam matkultur. Hur undvek man slöseri, hur bevarade man maten på ett energisnålt sätt, hur hittade man näring i det enkla? Inventeringen gjordes i nära samarbete med PRO:s samorganisationer, ABF och olika äldreboenden på respektive orter.

Kunskapsbryggan tar gärna emot deltagare på Österlen och i Kristianstad med intresse för mat, hantverk, historia och människor. Vi startar gärna upp verksamhet på fler orter i Skåne, förutsatt att det finns tillräckligt många intresserade deltagare på varje ny ort.

Kunskapsbryggans kreativa lag arbetar med:
– studiecirkelutformning
– uppsökande verksamhet, intervjuer
– fotodokumentation, ljudinspelningar
– redigering och sammanställning av insamlat material
– planering och administration

>>